HAKKIMIZDA

Reform İş Sağlığı ve Güvenliği LTD. ŞTİ. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak adına bine yakın işletmeye ve on binlerce çalışana hizmet vermektedir. Reform OSGB, yenilikçi ve profesyonel bir bakış açısı ile bir kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerini tutarlı bir şekilde belirlemesine ve kontrol etmesine, olay potansiyelini azaltmasına, sağlık ve güvenlik mevzuatına uyumun sağlanmasına yardımcı olması ve performansını sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanıyan bir kurumdur.

Yönetim kadrosu ve sektörel farkındalıkları olan nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleriyle; çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir şekilde evlerine dönebilmelerini amaçlayan yenilikçi bir kurumdur.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

KALİTE BELGELERİMİZ

POLİTİKALARIMIZ

Kalite
 • Sağladığımız hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
 • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalarla toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz.
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlıyoruz.
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri uyguluyoruz.
 • Müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturuyoruz.
Çevre
 • Yasalara ve diğer şartlara uymak.
 • Çevre Yönetim Sistemi özel istekleri dahilinde iletişim içerisinde olduğumuz; müşterilerimiz, özel, kamu kurum ve kuruluşlarının çevreyle ilgili isteklerini dikkate alarak, çözüm ortağı olmak ve müşterilerimizi çevre konusunda duyarlılıklarını artırarak, amaçlarımıza paralel şekilde çalışmalarını sağlamak.
 • Yaşanabilir bir çevre bırakmak için; etkin doğal kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, iyileştirmeler yapmak, çalışanlarımızın çevre bilincini yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak.
 • Çevre politikamız ve sürekli iyileşme çerçevesinde; sektöründe çevre konularında lider bir kuruluş olarak; sistemimizi sürekli iyileştirmektir.
Kurumsal Etik ve Davranış
 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili olabilecek kanun ve düzenlemelere hakim olunması, yeni mevzuat ve mevzuat değişikliklerinin izlenmesi.
 • Sektör ya da şirket içi uygulamaların toplumun beklentileriyle örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi.
 • Yerel kanun ve düzenlemelerin yanı sıra faaliyetlere etki edebilecek uluslararası kurallara ve ilgili ülkelerin kanun ve düzenlemelerine de riayet edilmesi.
 • Müşteriler, iş ortakları ya da diğer paydaşlarla olan ilişkilerde kanun, diğer yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş etik standartlar, sosyal kurallar ve kurumsal teamüllere uygun hareket edilmesi esastır.
Bilgi Güvenliği
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi.
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması.
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması.
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması.
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi .
 • Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.

AYDINLATMA METNİ VE KVKK

REFORM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizim için büyük önem arz etmekte. Bu bilinçle bütün çalışmalarımızı ve sistematiğimizi Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliği
Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizi ilgili kanunlarda belirtiği şekilde sizlerle paylaşacağını taahhüt altına almıştır. Bu kanun kapsamında hangi bilgileri hak sahipleri ile paylaşabileceğimiz konusunda bizimle iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.